• občasna razstava

P L A T E AU R E S I D U E / Terra Ignota

Terra Ignota 4 Gmh

O RAZSTAVI

P L A T E AU R E S I D U E  / Terra Ignota

Kino Šiška, 25. 8.–3. 9. 2021

Galerija Miklova hiša Ribnica, 9. 9.7. 11. 2021

Tandem P L A T E AU R E S I D U E sta Aljaž Celarc in Eva Pavlič Seifert. V središču njunega raziskovanja je pokrajinska ekologija. Zanimajo ju trajnostnost in kultivacija zemlje z naravnimi pristopi, kar domišljeno udejanjata tudi skozi Hišo Mandrova, kjer sta z lastnim delom vzpostavila sonaravno in samooskrbno bivanje z oživljanjem kulturne dediščine. Hiša Mandrova je primer, kako umetnica in umetnik svoje življenjske nazore prenašata v prakso. Že na vstopni spletni strani zapišeta, da se posameznica_k začne zavedati, česa vsega je sposobna_en, šele ko začne stvari izdelovati in pridelovati sam_a. V zapisanem se pravzaprav skriva vodilni motiv njunega delovanja; opolnomočenje in spodbuda k ozaveščenemu ter bolj trajnostnemu delovanju, povezanemu z naravo, ki je bistvenega pomena za naš obstoj in obstoj vsega živega, ki nas neločljivo obdaja. V svojih preteklih projektih sta obravnavala posledice podnebnih sprememb na konkretnih primerih iz bližnje geografske okolice. V večmedijskih projektih sta med drugim predstavila post-ledeniško pokrajino skoraj izginulega Triglavskega ledenika, drastično zmanjšanje trajnega jamskega ledu v jami v Kočevskem Rogu, človekovo upravljanje z gozdovi in posledice prekomernega izkoriščanja v preteklosti.

Njuna najnovejša senzorična video instalacija Terra Ignota obravnava čutno izkušnjo izgube biotske raznovrstnosti. Sestavljajo jo video projekcija in vitrine, ki se navdihujejo v prirodoslovnih muzejskih dioramah. Njune vitrine, za razliko od muzejskih, ki služijo kot špekulativni prikaz delovanja ekosistemov, kakor jih vidi človeštvo, prikazujejo hiranje vrst v šestem holocenskem izumiranju. Slednje je zaradi človekovega globalnega uničenja ekosistemov, antropogenih podnebnih sprememb in ohranjanja vztrajajoče družbene nepravičnosti postalo neizogibno. Kljub temu da se na civilizacijski ravni zavedamo, kaj izumiranje prinaša, ga kvantitativno spremljamo in si ga poskušamo predstavljati z računalniškimi simulacijami, ga ne moremo doumeti, saj je za naše razumevanje nepredstavljivo in predaleč v prihodnosti. Projekt poskuša ambiciozno zmanjšati človeško kognitivno pristranskost v zvezi s prihodnostjo, ki nam preprečuje izvajati boljše osebne in skupne odločitve za sprejemljivejši jutri. Projekt skozi umetniško obravnavo aktualnih znanstvenih in tehnoloških procesov, produktov ter z njimi povezanih praks nagovarja družbeno in okoljsko relevantne teme z vključevanjem naravovarstvenih in okoljskih tematik. Prizadeva si približati in zaobjeti hiperobjektnost že potekajočega izumrtja, ki ga podčrtuje vseobsegajoče in počasno hiranje živalskih vrst, vključno s človeško, ki bo zaradi delovanja v širši ekološki niši dokončno prizadeta šele med zadnjimi.

Močno vizualno komponento njunih instalacij dopolnjuje zvočni del, največkrat avtorsko delo mlajših ustvarjalk_cev. Za tokratni projekt sta glasbo prispevala Ana Kravanja in Samo Kutin, priznana eksperimentalna multiinštrumentalista, ki ju poznamo tudi iz zasedbe Širom. Projekt je povezal tudi široko kuratorsko-produkcijsko skupino, sestavljeno iz posameznic_kov, ki delujemo v Zavodu za sodobno umetnost SCCA – Ljubljana (Vesna Bukovec, Miha Kelemina), Centru urbane kulture Kino Šiška (Anja Zver), Galeriji Miklova hiša (Ana Pucelj) in društvu KUD Mreža (Ana Grobler, Sebastian Krawczyk). Prvi del projekta je bil predstavljen v Kinu Šiška, razširjena različica projekta pa je predstavljena na razstavi v Galeriji Miklova hiša v Ribnici.

 

Tandem P L A T E AU R E S I D U E (slo. OstanekPlanote) sestavljata geograf in magister dokumentarne fotografije Aljaž Celarc ter umetnostna zgodovinarka in magistrica vizualne kulture Eva Pavlič Seifert. Njuna umetniška produkcija temelji na raziskovanju pokrajinske ekologije, ki jo z namenom ozaveščanja javnosti predstavljata v obliki obsežnih video instalacij. V svojih delih dajeta glas udeleženkam_cem in sodelavkam_cem projektov, naravnim oblikam, kot so skale, zrak, organizmi in drugi skupki snovi, ki jih reorganizirata v nove nenavadne oblike ter novomedijske sisteme. Kot tandem delujeta od leta 2017. Istega leta sta se udeležila rezidence V2 Institute for the Unstable Media Rotterdam na Nizozemskem, v letu 2018 pa rezidence v Ustvarjalnem centru Švicarija, MGLC v Ljubljani. Leta 2017 sta prejela nagrado TESLA, ki jo podeljuje Muzej tranzitornih umetnosti MoTA. Predstavila sta se na več samostojnih in skupinskih razstavah v Sloveniji in mednarodnem prostoru. Živita in delujeta v Novem Kotu, v zaledju gozdov Goteniške gore in Snežnika.

https://plateauresidue.com/

_______

Zasnova in izvedba video instalacije: Aljaž Celarc in Eva Pavlič Seifert (P L A T E AU R E S I D U E)

Glasba: Ana Kravanja in Samo Kutin
Citati v videu: dr. Dimitrij Mlekuž Vrhovnik

Eseja: Aljaž Celarc in Eva Pavlič Seifert (P L A T E AU R E S I D U E), dr. Dimitrij Mlekuž Vrhovnik

Lektura: Inge Pangos, Aleš Lampe, Daniel Sheppard

Prevod: Daniel Sheppard

Snemanje v svojih prostorih so omogočili: Center Noordung, Narodna galerija, Marmor, Sežana d. d., Prirodoslovni muzej Slovenije, Živalski vrt Ljubljana, Park vojaške zgodovine Pivka

Produkcija: Zavod za sodobno umetnost SCCA-Ljubljana, Center urbane kulture Kino Šiška, Galerija Miklova hiša, KUD Mreža/Galerija Alkatraz

Podpora: Ministrstvo za kulturo RS, Mestna občina Ljubljana Oddelek za kulturo, Občina Ribnica
Zahvala: Podjetniški inkubator Kočevje 

* foto: P L A T E AU R E S I D U E (Aljaž Celarc, Eva Pavlič Seifert), Terra Ignota, 2021, zajem videa

Noordung Center Logo    Narodna Galerija  Logo Marmor Sezana 1  Prirodoslovni Muzej          Zoo Logotip        10. Park Vojaske Zgodovine Pivka 

Scca         Kino šiška          Logo Mh Galerija            Logo Alkatraz Ok (2)            Kud Mreza

11. Mzk                  Mol Logotip Barvni Veliki Cmyk 2                     12. Občina Ribnica

ABOUT EXHIBITION

P L A T E AU R E S I D U E, Terra Ignota

Kino Šiška, 25. 8.–3. 9. 2021

Miklova hiša Gallery, 9. 9.–7. 11. 2021

P L A T E AU R E S I D U E are Aljaž Celarc and Eva Pavlič Seifert. At the heart of their research is landscape ecology. They are interested in the sustainability and cultivation of the land with natural approaches, which they also imaginatively implement through Mandrova House, where they have established a self-sufficient existence in cohabitation with nature by reviving the cultural heritage. Mandrova House is an example of how the artists put their life views into practice. Their landing page states that one begins to be aware of what one is capable of only when one begins to make and produce things oneself. In fact, the statement conceals the guiding principle of their activities; empowerment and encouragement towards more conscientious and sustainable action, connected to nature, which is essential for our existence and the existence of all living things that inseparably surround us. In their past projects, they have addressed the effects of climate change on concrete examples from the immediate geographical area. In their multimedia projects, they have, among others, presented the post-glacial landscape of the almost gone Triglav Glacier, the drastic reduction of permanent cave ice in a cave in Kočevski Rog, human forest management, and the consequences of over-exploitation in the past.

Their latest sensory video installation, Terra Ignota, addresses the sensory experience of biodiversity loss. It consists of a video projection and showcases inspired by natural history museum dioramas. Their showcases, unlike the ones in museums, which serve as a speculative depiction of the functioning of ecosystems as seen by mankind, depict the decay of species in the Sixth Holocene Extinction. The latter has become inevitable due to mankind’s global destruction of ecosystems, anthropogenic climate change, and the perpetuation of persistent social injustice. Despite the fact that at the civilisational level we are aware of what extinction brings, monitor it quantitatively and try to visualise it through computer simulations, we cannot comprehend it, as it is unimaginable and too far in the future for our understanding. The project seeks to ambitiously reduce the human cognitive bias about the future that prevents us from making better personal and collective decisions for a more acceptable tomorrow. Through artistic treatment of current scientific and technological processes, products and related practices, the project addresses socially and environmentally relevant topics by including nature conservation and environmental issues. It seeks to approximate and embrace the hyper-objectivity of the already ongoing extinction, underlined by the all-encompassing and slow extinction of animal species, including humans, which will be among the last to be affected due to operating within a wider ecological niche.

The strong visual component of their installations is complemented by sound, most often the work of younger artists. Music for this project was contributed by Ana Kravanja and Samo Kutin, renowned experimental multi-instrumentalists and members of the group Širom. The project also brought together a wide curatorial and production group, consisting of individuals working at the SCCA-Ljubljana Center for Contemporary Arts (Vesna Bukovec, Miha Kelemina), the Kino Šiška Center for Urban Culture (Anja Zver), Miklova hiša Gallery (Ana Pucelj) and KUD Mreža (Ana Grobler, Sebastian Krawczyk). The first part of the project was presented at Kino Šiška, and an extended version of the project is presented at an exhibition at the Miklova hiša Gallery in Ribnica.

 

The P L A T E AU R E S I D U E tandem consists of Aljaž Celarc (BA in Geography and MA in Photography) and Eva Pavlič Seifert (BA in Art History and MA in Visual Culture). Their artistic production is based on researching landscape ecology, which they present in the form of extensive video installations in order to raise public awareness. In their works, they give voice to project participants, natural formations such as rocks, air, organisms and other clusters of substances, which they reorganize into new unusual forms and new media systems. They have been operating as a tandem since 2017. That same year, they attended a residency at the V2 Institute for the Unstable Media Rotterdam in the Netherlands, then a residency at the MGLC Švicarija Creative Center in Ljubljana a year later. In 2017, they received the TESLA Award from the Museum of Transitional Arts – MoTA. Their work has been featured in several solo and group exhibitions in Slovenia and internationally. They live and work in Novi Kot, in the hinterland of the forests of the Goteniška Gora and Snežnik mountains.

https://plateauresidue.com/

_______

Video installation design and implementation: Aljaž Celarc and Eva Pavlič Seifert (P L A T E AU R E S I D U E)

Music: Ana Kravanja and Samo Kutin
Quotes in the video: Dimitrij Mlekuž Vrhovnik, Ph. D.

Essays: Aljaž Celarc and Eva Pavlič Seifert (P L A T E AU R E S I D U E), Dimitrij Mlekuž Vrhovnik, Ph. D.

Proofreading: Inge Pangos, Aleš Lampe, Daniel Sheppard

Translation: Daniel Sheppard

Filming locations provided by: Center Noordung, National Gallery of Slovenia, Marmor, Sežana d. d., Slovenian Museum of Natural History, ZOO Ljubljana, Park of Military History Pivka

Production: SCCA-Ljubljana, Center for Contemporary Arts, Kino Šiška Center for Urban Culture, Miklova hiša Gallery, KUD Mreža/Alkatraz Gallery

Supported by: the Ministry of Culture of the Republic of Slovenia, the City of Ljubljana – Department for Culture, the Ribnica Municipality

Thanks: Kočevje Business Incubator

*photo: P L A T E AU R E S I D U E (Aljaž Celarc, Eva Pavlič Seifert), Terra Ignota, 2021, still

 

Noordung Center Logo    Narodna Galerija  Logo Marmor Sezana 1  Prirodoslovni Muzej          Zoo Logotip        10. Park Vojaske Zgodovine Pivka 

Scca         Kino šiška          Logo Mh Galerija            Logo Alkatraz Ok (2)            Kud Mreza

11. Mzk                  Mol Logotip Barvni Veliki Cmyk 2                     12. Občina Ribnica

2023 © Rokodelski center Ribnica. Izdelava spletnih strani: Kreativna tovarna | Piškotki

Grb O.r.
Logo Ministrstvo Za Kulturo Rs
Logo Las Ppd Vert 1
Lasinzastave Logo Mali
Cgp Kohezijska Politika Logotipi Posamezni